Soul-Mate Nutrition - Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1

In deze voorwaarden wordt Soul-Mate Nutrition als leverancier aangeduid en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Soul-Mate Nutrition mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Soul-Mate Nutrition betreffende de verkoop, levering, en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3

Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Soul-Mate Nutrition heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4

Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Soul-Mate Nutrition tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de koper zich mocht bedienen wordt door Soul-Mate Nutrition expliciet van de hand gewezen.

1.6

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.7

Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Soul-Mate Nutrition.

1.8

Soul-Mate Nutrition behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1

Alle offertes van Soul-Mate Nutrition, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Soul-Mate Nutrition zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Soul-Mate Nutrition dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3

Mondelinge toezeggingen verbinden Soul-Mate Nutrition slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Soul-Mate Nutrition.

2.4

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot het aanbod op de webshop zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Soul-Mate Nutrition verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Soul-Mate Nutrition te verrichten wezenlijk andere prestatie. Soul-Mate Nutrition behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1

Overeenkomsten komen niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Soul-Mate Nutrition met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Soul-Mate Nutrition.

3.2

Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt. De overeenkomst is ten alle tijden door de koper op te vragen via orderstatus op de website van Soul-Mate Nutrition.

Artikel 4. Prijzen

4.1

De zaken van Soul-Mate Nutrition worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Soul-Mate Nutrition. De diensten van Soul-Mate Nutrition worden verricht tegen de prijs die Soul-Mate Nutrition na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2

De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 4/5 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als uiterlijke termijn.

4.3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Soul-Mate Nutrition de wijze van verzending. In geval Soul-Mate Nutrition de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Soul-Mate Nutrition. Soul-Mate Nutrition draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.4

Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.5

Soul-Mate Nutrition is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

4.6

In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Soul-Mate Nutrition op te geven opslagplaats, heeft Soul-Mate Nutrition het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Soul-Mate Nutrition gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.7

Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Soul-Mate Nutrition.

4.8

Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Soul-Mate Nutrition geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Soul-Mate Nutrition bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, -

4.9

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

5.1

Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Soul-Mate Nutrition te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

5.2

Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit met behulp van het modelformulier (via e-mail, brief of fax) aan Soul-Mate Nutrition te melden. De koper dient het product - na aanvraag- te sturen naar een door Soul-Mate Nutrition vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

5.3

Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Soul-Mate Nutrition ingevolge artikel 5.1. en 5.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Soul-Mate Nutrition de dagwaarde van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Soul-Mate Nutrition het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Wanneer de dagwaarde van het ingeleverde product hoger is, dan de gefactureerde prijs, wordt de gefactureerde prijs gehanteerd.

5.4

Soul-Mate Nutrition behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Soul-Mate Nutrition of de le verancier van het product) is beschadigd.

5.5

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Soul-Mate Nutrition schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Soul-Mate Nutrition de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Soul-Mate Nutrition heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1

Soul-Mate Nutrition behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Soul-Mate Nutrition aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Soul-Mate Nutrition ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Soul-Mate Nutrition van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Soul-Mate Nutrition en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1

Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Soul-Mate Nutrition voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2

Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Soul-Mate Nutrition.

7.3

De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1

De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Soul-Mate Nutrition op te geven adres, op rekening van Soul-Mate Nutrition, onder vermelding bij Soul-Mate Nutrition .

8.2

Soul-Mate Nutrition verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde teruggeef garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

8.3

In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij Soul-Mate Nutrition binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Soul-Mate Nutrition zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

8.4

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending. In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

8.5

Met betrekking tot producten van derden is Soul-Mate Nutrition tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.6

Soul-Mate Nutrition is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Soul-Mate Nutrition in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Soul-Mate Nutrition niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Soul-Mate Nutrition.

9.2

De koper vrijwaart Soul-Mate Nutrition te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3

Onverminderd het vorenstaande is Soul-Mate Nutrition in ieder geval nimmer aansprakelijk:

  • wegens niet of niet tijdige levering;
  • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
  • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt

 

9.4

Indien Soul-Mate Nutrition in enig geval, o ndanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Soul-Mate Nutrition slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.5

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Soul-Mate Nutrition nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

9.6

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Soul-Mate Nutrition ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Ontbinding

10.1

Indien de koper zijn verplichtingen jegens Soul-Mate Nutrition niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling.

of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Soul-Mate Nutrition te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

10.2

In de gevallen onder 10.1 genoemd, heeft Soul-Mate Nutrition het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3

Soul-Mate Nutrition is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

10.4

In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Soul-Mate Nutrition schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

10.5

De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

10.6

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Soul-Mate Nutrition verrichte prestaties, en heeft Soul-Mate Nutrition onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 11. Toepasselijkheid

11.1

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Extra informatie over de produkten van Soul-Mate Nutrition:
  • Alle produkten zijn FCA gecertificeerd
  • Alle produkten worden samengesteld uit hoogwaardige ingredi├źnten van levensmiddelen kwaliteit
  • Alle producten zijn vrij van toegevoegde suikers
Heeft u vragen over onze supplementen, over uw paard of wilt u een voeradvies neem dan contact op via: info@soulmate-nutrition.nl